Privacybeleid

Privacybeleid van Muziekgezelschap “Juilana” Holtum

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Muziekgezelschap “ Juliana’ Holtum (hierna: “Juliana”) verwerkt van haar leden, donateurs of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van “Juliana”, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan “Juliana” verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

1  Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is “Muziekgezelschap “Juliana” Holtum. De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via het secretariaat : julianasecretariaat@gmail.com.

2  Welke gegevens verwerkt “Juliana” en voor welk doel
2.1  In het kader van het lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
  • adresgegevens
  • telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)

2.2  “Juliana” verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van derde instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.
  • je e-mailadres wordt enkel en alleen gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie (digitale nieuwsbrief) over activiteiten van “Juliana” gedurende je lidmaatschap .

2.3  Indien “Juliana” gegevens ontvangt middels het contactformulier op de website of middels e-mail, dan worden de gegevens die zij ontvangt bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording of afhandeling daarvan.

3  Bewaartermijnen

“Juliana” verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4  Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1  Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft “Juliana” passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2  Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt “Juliana” geen gebruik van diensten van derden.

5  Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1  Via het secretariaat van “Juliana” kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. “Juliana” zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2  Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 1, kan je eveneens contact opnemen met het secretariaat.

5.3  Indien je klachten hebt over de wijze waarop “Juliana” je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met het secretariaat.

5.4  Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan het secretariaat (julianasecretariaat@gmail.com)

 6 Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via deze website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.